انگلیسی خیلی ساده phone invasion به همراه فایل شنیداری و تمرین (سطح ۵ – تمرین 5)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده lucky jacket به همراه فایل شنیداری و تمرین (سطح ۵ – تمرین 4)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده ریدینگ She has unibrow به همراه فایل شنیداری و تمرین (سطح ۵ – تمرین 3)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده college admissions به همراه فایل شنیداری و تمرین (سطح ۵-درس 2)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده ریدینگ “دایی پولدار” به همراه فایل شنیداری و تمرین (سطح 5-درس 1)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …