ریدینگ Confidence is key به همراه تست و فایل شنیداری (سطح ۶_درس 7)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

ریدینگ Ruby’s Role Model به همراه تست و فایل شنیداری (سطح ۶_درس 6)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

ریدینگ long distance relation به همراه تست و فایل شنیداری (سطح ۶_درس 5)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

ریدینگ group of friends به همراه تست و فایل شنیداری (سطح ۶_درس 4)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

ریدینگ wonderful surprise به همراه تست و فایل شنیداری (سطح ۶_درس 3)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده Too Old for Trick-or-Treating به همراه تست و فایل شنیداری (سطح ۶_درس 2)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده the hairstyle change به همراه تست و فایل شنیداری (سطح 6-درس 1)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …