انگلیسی خیلی ساده The new neighbors به همراه فایل شنیداری و تمرین (سطح 1 – تمرین 27)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده The newspaper is interesting به همراه فایل شنیداری و تمرین (سطح 1 – تمرین 26)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده Newspaper is interesting به همراه فایل شنیداری، ترجمه و تست (سطح ۱-تمرین 25)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

 

 

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی ۱

انجام تمرین جمله سازی ۲

انجام تمرین جمله سازی ۳

انجام تمرین جمله سازی ۴

انجام تمرین جمله سازی ۵

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

arrive   رسیدن

cartoon   کارتون، داستان مصور

cover   جلد، صفحه اول

funny   خنده دار

hear   شنیدن

homeless   بی خانمان

interesting   جالب

lottery   بخت آزمایی، لاتاری

newspaper    روزنامه

outside   بیرون

sound   صدا

window   پنجره

متن لیسنینگ بالا

He hears a sound from outside.

او صدایی از خارج (خانه) می شنود

He looks out his window.

از پنجره به بیرون نگاه می کند

The newspaper has arrived!

روزنامه امروز رسیده

He loves the newspaper.

او عاشق روزنامه است

It’s just so interesting.

خیلی جالب است

He reads the cover story.

او داستان اصلی روزنامه را می خواند

It is about a homeless man who won the lottery.

در مورد مرد بی خانمانی است که لاتری برده است

Then, he looks at the cartoons.

سپس به تصاویر کارتونی نگاه می کند

They are so funny.

آنها خیلی خنده دار هستند

He loves the newspaper.

او عاشق روزنامه است

انگلیسی خیلی ساده biking with grandma به همراه فایل شنیداری، ترجمه و تست (سطح ۱-تمرین 24)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

 

 

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی ۱

انجام تمرین جمله سازی ۲

انجام تمرین جمله سازی ۳

انجام تمرین جمله سازی ۴

انجام تمرین جمله سازی ۵

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

beach

bike

decide

fast

girl

grandma

hour

practice

relax

ride

slow

still

young

متن لیسنینگ بالا

Lisa and her grandma go to the beach.

لیزا و مادربزرگش به ساحل می روند

They ride their bikes.

آنها سوار دوچرخه هایشان هستند

Grandma still rides like a young girl.

مادربزرگ هنوز مثل یک فرد جوان دوچرخه سواری می کند

She is very fast.

او خیلی سریع است

Lisa is slow, but she is willing to practice.

لیزا آهسته می راند. ولی دوست دارد تمرین کند

The two ride their bikes for four hours.

آنها چهار ساعت دوچرخه سواری می کنند

They decide to relax.

آنها تصمیم می گیرند استراحت کنند

Lisa gives her grandma a hug.

لیزا مادر بزرگش را در آغوش می گیرد

انگلیسی خیلی ساده: calling her brother به همراه فایل شنیداری، ترجمه و تست (سطح ۱-تمرین 23)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

 

 

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی ۱

انجام تمرین جمله سازی ۲

انجام تمرین جمله سازی ۳

انجام تمرین جمله سازی ۴

انجام تمرین جمله سازی ۵

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

brother   برادر

call   زنگ زدن، تماس تلفنی گرفتن

college   دانشکده

each   هر

goodbye   خداحافظی

miss   از دست دادن، دلتنگ شدن

never   هرگز

once   یکبار

other   دیگر

parent   والدین

say   گفتن

school   مدرسه

talk   حرف زدن

متن لیسنینگ بالا

Karen lives in California. 

کارن در کالیفرنیا زندگی می کند

Her brother lives in Ohio. 

برادرش در انتاریو زندگی می کند

They miss each other.

دل آنها برای همدیگر تنگ شده است

 They only see each other once a year.

آنها فقط یک بار در سال همدیگر را می بینند

Karen calls him every day.

کارن هر روز به او زنگ می زند

 She talks about their parents.

کارن در مورد پدر و مادرشان حرف می زند

She also tells him about her day at school. 

او همچنین در مورد آنچه در مدرسه اتفاق افتاده برای برادرش صحبت می کند

He tells her about his day at college. 

برادرش در مورد مسائل کالج با او صحبت می کند

They never want to say goodbye to each other.

آنها هرگز تمایلی به خداحافشی از یکدیگر ندارند

انگلیسی خیلی ساده get ready for a trip به همراه فایل شنیداری، ترجمه و تست (سطح ۱-تمرین 22)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

 

 

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی ۱

انجام تمرین جمله سازی ۲

انجام تمرین جمله سازی ۳

انجام تمرین جمله سازی ۴

انجام تمرین جمله سازی ۵

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

away   دور، کنار

bottle   بطری

bring   آوردن

camera   دوربین

dad   پدر

far   دور

forever   برای همیشه

hour   ساعت

map   نقشه

moment   لحظه

prepare   آماده کرن

remember   به یاد آوردن

sandwich   ساندویچ

state   ایالت

متن لیسنینگ بالا

Her family is going to another state.

خانواده او درحال انتقال به ایالت دیگری هستند

It is far away.

مسیر طولانی در پیش رو است

It will take them 48 hours to get there.

چهل و هشت ساعت فاصله آن ایالت است

They have to prepare.

آنها باید آماده شوند

Her mom brings a map so that she knows where to go.

مادرش نقشه ای می آورد تا او بداند کجا باید برود

Her dad buys sandwiches and bottles of water.

پدرش ساندویچ و بطری های آب می خرد

She brings a camera.

او دوربین عکاسی می آورد

Now, they can remember this moment forever.

حالا، آنها می توانند این لحظه را به یا بیاورند

انگلیسی خیلی ساده sticker collection به همراه فایل شنیداری، ترجمه و تست (سطح ۱-تمرین 21)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

 

 

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی ۱

انجام تمرین جمله سازی ۲

انجام تمرین جمله سازی ۳

انجام تمرین جمله سازی ۴

انجام تمرین جمله سازی ۵

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

animal   حیوان، جانور

bug   حشره

collect    جمع آوری کردن

collection   مجموعه

even   حتی

fruit   میوه

real   واقعی

shape   شکل

shiny   براق

show   نشان دادن

smell   بو، بو داشتن

sticker   برچسب

way   روش، راه

متن لیسنینگ بالا

He likes to collect stickers.

او به جمع آوری استیکر علاقه دارد

He likes the way they feel and look.

او به ظاهر آنها و حسی که منتقل می کنند علاقمند است

He has over 500.

او بیش از 500 استیکر دارد

He has animal stickers.

او استیکرهای حیوانات را دارد

They are shiny and big.

آنها براق و بزرگ است

He has fruit-shaped stickers.

او استیکرهایی به شکل میوه دارد

They smell good.

آنها بوی خوبی دارند

He even has stickers of bugs!

او حتی استیکرهایی از حظرات دارد

They almost look real.

آنها تقریباً واقعی به نظر می رسند

He shows his sticker collection to everyone.

او مجموعه استیکرهای خود را به همه نشان می دهد

انگلیسی خیلی ساده: substitute teacher به همراه فایل شنیداری، ترجمه و تست (سطح ۱-تمرین 20)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی ۱

انجام تمرین جمله سازی ۲

انجام تمرین جمله سازی ۳

انجام تمرین جمله سازی ۴

انجام تمرین جمله سازی ۵

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

another   دیگر

class   کلاس

confusing   گمراه کننده، سردرگم کننده

easy   آسان

instead   به جای

math   ریاضی

sick   بیمار

student   دانش آموز

substitute   جانشین

teach   تدریس کردن

teacher   معلم

yell   فریاد زدن

متن لیسنینگ بالا

Ms. Smith is a great teacher.

خانم اسمیت معلم فوق العاده ایه

She makes math look easy.

ایشون باعث می شه مسائل ریاضی ساده به نظر برسه

She also teaches her students how to be great people.

او همچنین به شاگردان یاد می ده که چطور یک فرد فوق العاده باشند

Ms. Smith feels sick one day.

خانم اسمیت یک روز بیمار شد

Another teacher substitutes.

یک معلم دیگه جانشین ایشون شد

Mr. Johnson teaches the class instead.

آقای جانسون به جای ایشون به کلاس آموزش داد

Mr. Johnson is a bad teacher.

آقای جانسون یک معلم بده

He makes math confusing.

ایشون ریاضی رو پیچیده می کنه

He also yells at the students a lot.

ایشون سر بچه ها هم خیلی داد می زنه

The students want Ms. Smith back.

دانش آموزان می خوان که خانم اسمیت برگرده

انگلیسی خیلی ساده the race به همراه فایل شنیداری، ترجمه و تست (سطح ۱-تمرین 19)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

 

 

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی ۱

انجام تمرین جمله سازی ۲

انجام تمرین جمله سازی ۳

انجام تمرین جمله سازی ۴

انجام تمرین جمله سازی ۵

 

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

competitor   رقیب

line   خط

luck   شانس

minute   دقیقه

nervous   عصبی

race   مسابقه

reach   رسیدن

slowly   آرام

stand   ایستادن

start   شروع کردن

sweat   عرق کردن

tired   خسته

whistle   صوت ردن

wish   آرزو-آرزو کردن

متن لیسنینگ بالا

She stands at the starting line.

او در خط آغاز می ایستد

She wishes her competitors good luck.

او برای رقبای خود آرزوی موفقیت می کند

They are racing to see who is the fastest.

آنها مسابقه می دهند تا مشخص شود که چه کسی سریع تر است

She is nervous.

او عصبی است

Her hands are already sweating.

دستانش عرق کرده اند

The whistle goes off.

صدای صوت بلند می شود

She starts to run.

او شروع به دویدن می کند

She starts slowly for a few minutes.

او چند دقیه کار خود را آرام شروع می کند

Later, she speeds up.

سپس بر سرعت خود می افزاید

Her competitors are slow.

رقبای او کند هستند

They are tired.

آنها خسته هستند

She reaches the finish line. She wins.

او به خط پایان می رسد. او برنده می شود

انگلیسی خیلی ساده she shoots, she scores به همراه فایل شنیداری، ترجمه و تست (سطح ۱-تمرین 18)

پس از شنیدن فایل صوتی به تمرین های مطرح شده پاسخ دهید.

 

 

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین کلوز این بخش

انجام تمرین دیکته این بخش

انجام تمرین جمله سازی ۱

انجام تمرین جمله سازی ۲

انجام تمرین جمله سازی ۳

انجام تمرین جمله سازی ۴

انجام تمرین جمله سازی ۵

 

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

basketball   بسکتبال

bleachers   جایگاه تماشاچیان

court    زمین بازی

dunk    دانک

game   بازی

Hooray   هورا

hug   در آغوش گرفتن

intense   حساس

pass   پاس دادن

shout   فریاد زدن

stare   نگاه کردن

team   تیم

teammate    هم تیمی

متن لیسنینگ بالا

She plays basketball.

او بسکتبال بازی می کند

The game is intense.

بازی حساس است

She stares at her teammate.

او نگاهی به هم تیمی هایش می اندازد

Her teammate passes the ball to her.

همی تیمی اش تیم را به او پاس می دهد

She runs to her team’s side of the court.

او به سمت تیم خودش در زمین بازی می دود

She dunks the ball in the basket.

او توپ را با یک دانک در داخل سبد جا می دهد

Her team is happy.

اعضای تیمش خوشحال می شوند

They hug her.

او را در آغوش می کشند

They shout her name.

نام او را فریاد می زنند

The people in the bleachers shout, “Hooray!”

آنهایی که در جایگاه تماشاچیان هستند، فریاد می زنند: هورا