افعال دارای مفعول مستقیم/غیرمستقیم

verbs with direct_indirect objects

مفعول های غیر مستقیم اغلب به اشخاص اشاره دارند.به همراه حرف اضافه to، مفعول غیرمستقیم پس از مفعول مستقیم قرار می گیرد (send a letter to her). در حالت بدون حرف اضافه to مفعول غیر مستقیم قبل از مفعول مستقیم قرار می گیرد (send her a letter).

مفعول غیرمستقیم با to یا بدون آن

bring owe serve
deny pass show
give pay teach
grant promise telegraph
guarantee refund telephone
hand refuse tell
leave remit throw
lend sell write
offer send
               Please bring me that box.    یا    Please bring that box to me.
               He wrote his wife a long letter.   یا    He wrote a long letter to his wife.
حرف اضافه to معمولاً تأکید بیشتری بر مفعول غیر مستقیم دارد.
در مورد بسیاری از این افعال هدف و مقصود کنش (عمل) در عبارت حرف اضافه دارای for قرار گرفته است: The company paid the inventor a large sum of money for the rights to his invention.
مفعول غیر مستقیم که با FOR یا بدون آن استفاده می شود
build forgive
buy get
envy make
find pour
               He bought his wife a new car.    یا    He bought a new car for his wife.
               She made her daughter a dress.   یا   She made a dress for her daughter.
نکته: چنانچه مفعول غیر مستقیم دارای توصیفگرهای بسیاری باشد، استفاده از عبارت دارای to یا for ترجیح دارد: They gave a generous reward to the boy who found their dog.
نکته: یک مفعول غیر مستقیم دارای to یا for می تواند قبل از یک مفعول مستقیم بلند قرار گیرد.
Einstein gave to the world an understanding of atomic energy.
مفعول غیر مستقیم که تنها به همراه TO به کار می روند
اگرچه بسیاری از متخصصان عرصه زبان عبارت های دارای to پس از افعال زیر را به عنوان مفعول های غیرمستقیم طبقه بندی می کنند، ولی با کمی توجه درمی یابیم که این عبارت ها را می توان مفعول حرف اضافه ای در نظر گرفت. (افعالی که می توانند بدون مفعول مستقیم مورد استفاده قرار بگیرند، با no DO نشان داده شده اند.)
adapt (همچنین no DO) demonstrate prefer
adjust  (همچنین no DO) describe propose
admit devote prove
affix dispense recommend
allot distribute refer (همچنین no DO)
apply (no DO) entrust relate
در معنی “تقاضای رسمی” دادن explain remember
appoint formulate repeat
appropriate (something to someone or something) furnish (یا with) report
hint
assign (sometimes also without to) import restore
impute
attribute introduce reveal
bequeath lease (همچنین no DO) speak
cede limit say
confide (همچنین confide in) mention state
consecrate picture submit (همچنین no DO)در معنی تسلیم کردن
contribute (همچنین no DO) point out suggest

  for  برای هدف به کار می رود.

preach (همچنین no DO) yield (همچنین no DO)
               Their teacher explained the new vocabulary to them.
               The broker recommended a good stock to his client.
               I will suggest some good books to him.

هر گاه این افعال بصورت مجهول به کار روند، حرف اضافه  to نیز لازم است (بر خلاف گروه های دیگر که استفاده از to در آنها اختیاری بود).

             The new vocabulary was explained to the class.
در برابر    A new assignment was given (to) the class.

به همراه این افعال عبارت دارای to می تواند در ابتدا قرار گیرد، بویژه اگر مفعول مستقیم بلند باشد: I will suggest to him some books which I am sure he will like.

نکته: پس از افعالی چون demonstrate, explain, hint, mention, preach, propose, recommend, reveal, relate, say, state, suggest اگر مفعول مستقیم یک جمله واره باشد، عبارت دارای to باید در ابتدا قرار گیرد.

The doctor explained to the patient that pneumonia was an inflammation of the lungs.

نکته: عبارت دارای to به عنوان مفعول غیر مستقیم گاهی اوقات (به منظور تأکید بیشتر) در ابتدای جمله قرار می گیرد.

To his children he willed (gave, sent, mailed) whatever money they needed.

 

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: