اسم ها و انواع آنها در زبان انگلیسی (بخش ۱)

Nouns

برای مطالعه این مطلب به ادامه مطلب بروید.

اسم ها

اسم یکی از مهمترین بخش های کلام است، چون ترکیب آن با فعل جمله هسته اصلی جمله را می سازد، که برای هر جمله کامل ضروری است. علاوه بر این اسم می تواند در بسیاری از ساختارهای توصیفی کلمه اصلی باشد. اسم اصلی در کنار کلمه هایی که پیش و پس آن قرار می گیرند، عبارت اسمی (noun phrase) نامیده می شوند.

انواع اسم

طبقه بندی بر اساس معنی

برخی از اسم ها ممکن است به بیش از یکی از گروه های زیر تعلق داشته باشند.
اسم های خاص Proper Nouns
حرف اول اسم های خاص در نوشتار بزرگ است. اسم های خاص شامل موارد زیر هستند:
     (الف) اسم اشخاص (Mr. John Smith)
     (ب) اسم محل های جغرافیایی مانند کشورها، شهرها، رودخانه ها و غیره (France, Tehran, Nile)
     (ج) اسم مذاهب و ملیت ها (a Dutchman, Christianity)
     (د) اسم تعطیلات (Easter, Thanksgiving Day)
     (ه) اسم بخش های زمانی (Saturday, June)
     (و) اسم رویدادها و اسناد بین المللی (World War II, The declaration of Independence)
     (ز) اسم تشخص بخشی شده – شیء یا مفهوم انتزاعی (ذهنی) که مانند انسان مورد اشاره قرار می گیرد (Nature, Liberty).
تمامی اسم هایی که خاص نیستند، در گروه اسم های عام (common nouns) طبقه بندی می شوند.

اسم های ذات (Concrete)، اسم های معنی (abstract)

اسم ذات (concrete noun) به اسمی گفته می شود که دارای ماهیت فیزیکی قابل درک و دریافت از طریق حواس پنجگانه است. می توان آنها را دید، بویید یا لمس کرد (flower, girl). اسم معنی (abstract noun) از طرف دیگر به اسم هایی گفته می شود که تنها ماهیت ذهنی دارند (beauty, justice, mankind).

اسم های قابل شمارش یا غیر قابل شمارش Countable/Noncountable Nouns

اسم های قابل شمارش(countable nouns) را اغلب با اضافه کردن s- به آخرشان جمع می بندیم (one girl, two girls). اسم غیر قابل (noncountable noun) شمارش حالت جمع ندارد. اسم های توده ای (mass nouns) بخشی از اسم های غیر قابل شمارش را به خود اختصاص می دهند. این گروه از اسم ها به اشیاء جامدی اشاره دارند که در کمیت های تفکیک ناپذیر سنجیده می شوند (مانند coffee, iron). اسم های انتزاعی (به همراه اسم مربوط به رشته های مدرسه و دانشگاه به همراه عنوان رشته های ورزشی) غیر قابل شمارش هستند.
برخی از اسم های غیر قابل شمارش را می توان در مفهوم قابل شمارش مورد استفاده قرار داد. از اینرو این اسامی را می توان جمع بست. در جمله We have chicken for dinner کلمه chicken به معنی نوعی غذا از جمله اسم های توده ای است ولی در جمله There were many chickens in the yard کلمه chicken اسم  قابل شمارش محسوب می شود. علاوه بر این اسم های غیر قابل شمارش اگر به “نوع یا انواع” آن اسم غیر قابل شمارش اشاره داشته باشند، قابل شمارش محسوب می شوند. به عنوان مثال در جمله Many fruits were displayed at the fair کلمه fruit قابل شمارش محسوب می شود، چون به “انواع میوه” اشاره دارد.

اسم های جمع Collective Nouns

اسم جمع (collective noun) کلمه ای است که به گروهی از انسان ها، حیوانات و اشیاء اشاره دارد که به عنوان یک واحد معنایی فرض می شوند. کلمات audience, committee, class, crew, crowd, enemy, faculty, family, flock, folk, government, group, herd, jury, majority, orchestra, press, public, team همگی از اسامی جمع هستند.
در انگلیسی آمریکایی معمولاً اسم های جمع با افعال مفرد در جمله مورد استفاده قرار می گیرند: The committee has decided to make some recommendations. ولی اگر تأکیدنویسنده یا گوینده جمله بر تک تک افراد گروه باشد، در آنصورت فعل جمع مورد استفاده قرار خواهد گرفت: The committee have disagreed among themselves. در مورد برخی از این اسم ها انگلیسی بریتانیایی ترجیح به استفاده از فعل جمع دارد: The government (or the public) were asked to cooperate.
اسم های جمع در گروه اسم های قابل شمارش قرار می گیرند؛ از این رو می توان آنها را جمع بست: All the committeeshave now made their recommendations.
دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: