آخرین ویدیو ها

تصاویر برجسته

چرا در زندانی می مانید که در آن کاملاً گشوده است؟
به من بگو با که معاشرت می کنی تا به تو بگویم تو که هستی.
ما نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم مادامیکه آن را بپذیریم. محکوم کردن منجر به آزادی نمی شود، بلکه موجب سرکوبی می شود.
چهار مرحله حقوق من