آموزش slang درس ۱

Slang به عبارات و اصطلاحات غیر رسمی گفته می شود که این عبارات و اصطلاحات در زبان انگلیسی، استاندارد در نظر گرفته نمی شوند و تنها در میان گروهی از مردم یک ناحیه، طبقه اجتماعی خاص، افراد شاغل در یک حرفه و خلاصه در میان گروهی خاص رایج بوده و قابل قبول می باشند.

در این دوره، دروس آموزشی در زمینه slang برای زبان آموزان ارائه خواهد شد که بر اساس مطالب آموزشی کتاب های معتبر در این زمینه تهیه شده اند. در ادامه می توانید دروس این بخش را دانلود کنید.

فرم های کوتاه در زبان انگلیسی (قسمت ۱)

فرم های کوتاه در زبان انگلیسی (قسمت ۲)

فرم های کوتاه در زبان انگلیسی (قسمت ۳)

فرم های کوتاه در زبان انگلیسی (قسمت ۴)

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: