توضیحات مربوط به فیلم ربکا (بخش ۱)

Rebecca

برای مطالعه توضیحات مربوط به این بخش به “ادامه مطلب” بروید

زمان پخش:  ۰۰:۰۳:۴۸ –> 00:05:18

 1. No! Stop!

!نه! صبر کن

 1. What the devil are you shouting about?

!برای چی داری داد می زنی؟

نکته: کلمه devil  به معنی شیطان است ولی در اینجا عصبانیت و تعجب فرد را از وقوع یک اتفاق نشان می دهد.

Devil

noun

(in Christian and Jewish belief) the chief evil spirit; Satan.

Did you find it any easier to avoid the Devil , to avoid evil when you were a monk?

synonyms: Satan, Beelzebub, Lucifer, the Prince of Darkness, the Evil One, Old Nick

expressing surprise or annoyance in various questions or exclamations.

“Where the devil is he?”

 

 1. Who are you? What are you staring at?

تو کی هستی؟ به چی خیره شدی؟

Stare

verb

look fixedly or vacantly at someone or something with one’s eyes wide open.

he stared at her in amazement

synonyms: gaze, gape, goggle, glare, ogle, peer, gawk, rubberneck

 1. I’m sorry, I didn’t mean to stare, but I… I only thought…

متأسفم، نمی خواستم زُل بزنم

… ولی من … ولی فکر کردم

نکته: I didn’t mean to به معنی “منظوری نداشتم” است.

 1. Oh, you did, did you?

پس فکرم کی کنی؟ درسته؟

نکته: به کاربرد tag question  در این جمله توجه کنید.

نکته: کلمه did  در اینجا به فعل قبلی آن یعنی thought دلالت دارد. و پس از آن جمله پرسشی کوتاه (tag question) برای تأکید بر آن بکار رفته است. این جمله های کوتاه به معنی “مگه نه؟” هستند.

 1. Well, what are you doing here?

اینجا چیکار می کنی؟

 1. I was only walking.

فقط داشتم پیاده روی می کردم

 1. Well, get on with your walking.

خوب، پیاده رویتو بکن

Get on = continue

 1. Don’t hang about here screaming.

اینجا همینجوری برای خودت ول نگرد و فریاد نزن

Hang about   وقت تلف کردن، بی هدف پرسه زدن

 to waste time; loiter

 1. I’ll never come to Monte Carlo out of season again.

دیگه هیچوقت خارج فصل به مونته کارلو نمیام

 1. Not a single well-known personality

یه چهره سرشناس هم تو هتل نیست

Well-known

 • famous, famed, prominent, notable, renowned, distinguished, eminent, illustrious, celebrated,acclaimed, recognized, important, notorious

personality

a famous person, especially in entertainment or sports.

an official opening by a famous personality

synonyms: celebrity, VIP, star, superstar, name, famous name, newsmaker

 1. in the hotel.

 

 1. Stone cold. Waiter!

!یخه! پیشخدمت

نکته: کلمه stone اگر قبل از یک صفت قرار گیرد نقش تأکیدی دارد و به معنی “کاملا” می باشد و بر معنی آن صفت تأکید می کند.

Stone (adv.)

Completely; utterly: stone cold; standing stone still.

 1. Garcon! Call him.

گارسون! اونو صدا بزنم

نکته: امروزه به جای کلمه garson که یک کلمه فرانسوی بود از کلمه waiter به معنی “پیشخدمت” استفاده می شود.

 1. Tell him to get me some…

بگو برام یه کم …

 1. Why, it’s Max de Winter.

اوه، اینکه مکس دوینتره

نکته: از کلمه why در اینجا برای بیان تعجب استفاده شده است.

exclamation

expressing surprise or indignation.

Why, that’s absurd!

دسته بندی: کلیپ های سینمایی
امتیاز کاربران: