معرفی اجزاء کلام

stage

در زبان انگلیسی مانند بسیاری از زبان های دیگر جمله از دو بخش اصلی تشکیل یافته است. کلمه اول جمله، نهاد (subject)، کلمه ای است که دیگر کلمات در مورد آن اطلاعاتی را بیان می کنند. باقی بخش های جمله، گزاره (predicate) است که در مورد نهاد اطلاعاتی را در بر دارد. بنابراین تقسیم بندی یک جمله ساده به شکل زیر خواهد بود:

The boy (کلمه ای که باقی جمله در مورد آن اطلاعاتی را در بر دارد)

Subject

threw the ball into the water. (آنچه در مورد نهاد جمله گفته می شود)

Predicate

دیگر بخش های کلام در جمله بسته به ارتباطی که بین subject و predicate وجود دارد، تقسیم بندی می شوند. هر یک از این مقوله های کاربردی به عنوان یک گروه از اجزاء کلام تقسیم بندی می شوند. کلماتی که بخش مرکزی جمله ها را می سازند و دیگر کلمات خوشه وار دور آنها قرار می گیرند، فعل ها (verbs) و اسم ها (nouns) هستند. کلماتی که نقش توصیفی برای این دو جزء اصلی دارند، صفت ها (adjective) و قیدها (adverb) هستند. کلماتی که نقش ارتباط دهنده بین این کلمات را ایفا می کنند، حروف اضافه (prepositions) و کلمات ربط (conjunction) نام دارند.

download logo

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: