آموزش ویدئویی کتاب های Grammar in Use

Grammar-in-Use-slide

سری کتاب های Grammar in Use را می توان به عنوان بهترین کتاب های گرامر برای کسانی که از ابتدا قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند معرفی کرد. تمرین های این کتاب ها که از سطوح بسیار مبتدی تا عالی به آموزش گرامر می پردازد بسیار مفید و کاربردی هستند. برای دانلود آموزش های ویدئویی این کتاب ها به ادامه مطلب بروید.

Essential Grammar in Use

۱٫ بخش ۱ (am, is, are) 
تمرین های بخش ۱ (am, is, are) 
۲٫ بخش ۲ (am, is, are-question) 
تمرین های بخش ۲ (am, is, are-question) 
۳٫ بخش ۳ (Present Continuous) 
تمرین های بخش ۳ (Present Continuous) 
۴٫ بخش ۴ (Are you doing?-Present Continuous) 
تمرین های بخش ۴ (Are you doing?-Present Continuous) 
۵٫ بخش ۵ (I do/work/like-present simple) 
تمرین های بخش ۵ (I do/work/like-present simple) 
۶٫ بخش ۶ (I don’t-present simple negative) 
تمرین های بخش ۶ (I don’t-present simple negative) 
۷٫ بخش ۷ (Do you…?-present simple question) 
تمرین های بخش ۷ (Do you…?-present simple question) 
۸٫ بخش ۸ (Present simple/Present continuous) 
تمرین های بخش ۸ (Present simple/Present continuous) 
۹٫ I have/I have got 
تمرین های I have/I have got  
۱۰٫ Was/Were
تمرین های Was/Were
۱۱٫ زمان گذشته ساده (Simple Past) 
تمرین های زمان گذشته ساده (Simple Past) 
۱۲٫ زمان گذشته ساده (حالت منفی و سؤالی)
تمرین های زمان گذشته ساده (حالت منفی و سؤالی)
۱۳٫ زمان گذشته استمراری (I was doing)
تمرین های زمان گذشته استمراری
۱۴٫ زمان گذشته استمراری و گذشته ساده (Past Continuous and Simple Past)
تمرین های گذشته استمراری و گذشته ساده
۱۵٫ زمان حال کامل (Present Perfect)
تمرین های زمان حال کامل
۱۶٫ زمان حال کامل ۲ (Present Perfect)
تمرین های زمان حال کامل ۲

Intermediate Grammar in Use

۱٫ بخش ۱ (Present Continuous) 
 تمرین های بخش ۱ (Present Continuous) 
۲٫ بخش ۲ (Simple Present) 
تمرین های بخش ۲ (Simple Present) 
۳٫ بخش ۳ (Simple Present/Present Continuous) 
تمرین های بخش ۳ (Simple Present/Present Continuous) 
۴٫ بخش ۴ (Simple Present/Present Continuous 2) 
تمرین های بخش ۴ (Simple Present/Present Continuous 2) 
۵٫ بخش ۵ (Simple Past) 
تمرین های بخش ۵ (Simple Past) 
۶٫ بخش ۶ (Past Continuous) 
تمرین های بخش ۶ (Past Continuous) 
۷٫ بخش ۷ (Present Perfect) 
تمرین های بخش ۷ (Present Perfect) 
۸٫ زمان حال کامل ۲ (Present Perfect)
تمرین های زمان حال کامل ۲ (Present Perfect)
۹٫ زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous) 
تمرین های زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous) 
۱۰٫ Present Perfect and Present Perfect Continuous
تمرین های بخش ۱۰ (Present Perfect and Present Perfect Continuous)
۱۱٫ How long have you been
تمرین های بخش ۱۱
۱۲٫ For/Since/How long
تمرین های بخش ۱۲
۱۳٫ Present perfect and Past 1
تمرین های Present Perfect and Past 1
۱۴٫ Present perfect and Past 2
تمرین های Present Perfect and Past 2

Advanced Grammar in Use

۱٫ Present Continuous/Present Simple_1 
تمرین های این بخش 
۲. Present Continuous/Present Simple_2 
تمرین های این بخش 
۳٫ Past Simple and Present Perfect
تمرین های این بخش
۴٫ Past Continuous and past Simple
تمرین های این بخش
۵٫ Past Perfect and Past Simple
تمرین های این بخش
۶٫ Present Perfect and Present Perfect Continuous
تمرین های این بخش
۷٫ Past Perfect and past Perfect Continuous
تمرین های این بخش
۸٫ Present and Past Time; Review
تمرین های این بخش
۹٫ Be going to/Will
تمرین های be going to/Will
۶۳٫ Do so; such 
تمرین های این بخش 
دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: