دوره آموزشی گرامر مبتدی دروس ۱ تا ۳۸

این دوره آموزشی گرامر مبتدی بر اساس کتاب معروف Essential Grammar in Use طراحی شده است که یکی از کاربردی ترین کتاب های گرامر انگلیسی برای سطح مبتدی است. این کتاب با بیش از ۲۲۰ ویدئوی آموزشی طراحی شده است که به تدریس ویدئویی و انجام تمرینات هر بخش بصورت ویدئویی می پردازد و توضیحات مربوط به هر تمرین و ترجمه متون در آن گنجانده شده اند تا افراد مبتدی بهترین بهره را از این دوره ببرند. چرا که بخش عمده ای از مکالمات روزمره بر اساس همین ساختارهای مبتدی استوار هستند.

این دوره آموزشی شدیداً به افراد مبتدی توصیه می شود.

Essential Grammar in Use

۱٫ بخش ۱ (am, is, are) 
تمرین های بخش ۱ (am, is, are) 
۲٫ بخش ۲ (am, is, are-question) 
تمرین های بخش ۲ (am, is, are-question) 
۳٫ بخش ۳ (Present Continuous) 
تمرین های بخش ۳ (Present Continuous) 
۴٫ بخش ۴ (Are you doing?-Present Continuous) 
تمرین های بخش ۴ (Are you doing?-Present Continuous) 
۵٫ بخش ۵ (I do/work/like-present simple) 
تمرین های بخش ۵ (I do/work/like-present simple) 
۶٫ بخش ۶ (I don’t-present simple negative) 
تمرین های بخش ۶ (I don’t-present simple negative) 
۷٫ بخش ۷ (Do you…?-present simple question) 
تمرین های بخش ۷ (Do you…?-present simple question) 
۸٫ بخش ۸ (Present simple/Present continuous) 
تمرین های بخش ۸ (Present simple/Present continuous) 
۹٫ I have/I have got 
تمرین های I have/I have got  
۱۰٫ Was/Were
تمرین های Was/Were
۱۱٫ زمان گذشته ساده (Simple Past) 
تمرین های زمان گذشته ساده (Simple Past) 
۱۲٫ زمان گذشته ساده (حالت منفی و سؤالی)
تمرین های زمان گذشته ساده (حالت منفی و سؤالی)
۱۳٫ زمان گذشته استمراری (I was doing)
تمرین های زمان گذشته استمراری
۱۴٫ زمان گذشته استمراری و گذشته ساده (Past Continuous and Simple Past)
تمرین های گذشته استمراری و گذشته ساده
۱۵٫ زمان حال کامل (Present Perfect)
تمرین های زمان حال کامل
۱۶٫ زمان حال کامل ۲ (Present Perfect)
تمرین های زمان حال کامل ۲
۱۷٫ زمان حال کامل ۳ (Present Perfect)
تمرین های زمان حال کامل ۳
۱۸. زمان حال کامل ۴ (How Long have you been)
تمرین های زمان حال کامل  ۴
۱۹٫ for/since/ago
تمرین هایfor/since/ago
۲۰٫  زمان حال کامل و گذشته ساده
تمرین های زمان حال کامل و گذشته ساده
۲۱٫ افعال مجهول ۱
تمرین های افعال مجهول ۱
۲۲٫ افعال مجهول ۲
تمرین های افعال مجهول ۲
۲۳٫ افعال be و have در زمان حال و گذشته
تمرین های افعال be و have در زمان حال و گذشته
۲۴٫ افعال باقاعده و بیقاعده
تمرین های افعال باقاعده و بیقاعده

۲۵٫ زمان آینده (What are you doing tomorrow?)

 تمرین های زمان آینده (What are you doing tomorrow?)
۲۶٫ زمان آینده (I am going to)
 تمرین های زمان آینده (I am going to)
۲۷٫ Will/Shall
تمرین های Will/Shall
۲۸٫Shall/Will 2  
تمرین های Shall/Will 2
۲۹٫ Might
تمرین های Might
۳۰٫ Can/Could
تمرین های Can/Could
۳۱٫ Must/Mustn’t/Not Need to
تمرین های Must/Mustn’t/Not Need to
۳۲٫ Should
تمرین های Should
۳۳٫ Have to
تمرین های Have to
۳۴. ?…Would you like
تمرین های  ?…Would you like
۳۵٫ Do this/Don’t do that/Let’s do this
تمرین های  Do this/Don’t do that/Let’s do this
۳۶٫ I used to
تمرین های  I used to
۳۷. There is/there are
 تمرین های  There is/there are
۳۸٫ There was/were; There has/have been; There will be
تمرین های  There was/were; There has/have been; There will be
دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: