آموزش و حل تمرین های درس ۴۷ کتاب Essential Grammar in Use

در درس ۴۷ از کتاب گرامر کاربردی به نحوه طرح سؤال با استفاده از کلمات پرسشی what, how, which پرداخته شده است. کلمات پرسشی ترکیبی از جمله مباحث مهم کاربردی هستند که در این ویدئو به آنها پرداخته شده است. مورد مهم دیگری که در این درس به آن پرداخته شده است تفاوت کاربردی کلمه پرسشی which و what است که توضیح داده شده است.

دانلود ویدئوی تدریس درس ۴۷

دانلود بخش تمرین ها و حل تشریحی آنها

دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: