اسم های مرکب در زبان انگلیسی

Compound Nouns

اسم های مرکب ( Compound Nouns) در زبان انگلیسی به اشکال مختلفی ساخته می شوند. یعنی هر اسم مرکب حداقل از دو بخش تشکیل یافته است.

اسم های مرکب (Compound Nouns)

اسم های مرکب اسم هایی هستند که از ترکیب دو یا چند کلمه برای تشکیل یک واحد معنایی حاصل می شوند. اسم های مرکب شامل گروه های زیر می شوند:
      ۱٫ اسم + اسم مانند: bathroom, department store, grammar book
     این اسم های مرکب متعددترین اسم ها در زبان انگلیسی هستند. در انگلیسی بریتانیایی ترجیح بر قرار دادن خط فاصله (hyphen) در
     بین اجزاء اسم است.
     ۲٫ اسم + اسم ملکی مانند: lady’s maid, artist’s model, traveler’s checks
     گاهی اوقات اپاستروفی ( ‘ )  از اخر بخش اول کلمه حذف می شود: a womens college, a citizens bank.
    ۳٫ اسم + صفت  مانند: blackbird, common sense, blueprint
     در بین دو بخش این نوع از اسم ها معمولاً خط فاصله قرار نمی گیرد.
     ۴٫ اسم + فعل  مانند: pickpocket, flashlight, dance team
     ۵٫ فعل + اسم مانند: handshake, garbage dump, lifeguard
     ۶٫ اسم+ اسم مصدر  مانند: dining room, punching bag, wearing apparel
     ۷٫ اسم مصدر + اسم  مانند: fortune telling, housecleaning, air conditioning
     ۸٫ اسم + حرف اضافه  مانند: overalls, by-way, downpour
     ۹٫ حرف اضافه-قید + فعل  مانند: breakdown, makeup, grown-up
     ۱۰٫ عبارت حرف اضافه ای + اسم مانند: son-in-law, editor-in-chief
اگر پسوند er- به آخر اسم مرکب حاوی فعل اضافه شود، به “عامل، کننده” اشاره دارد؛ مانند: bystander, baby-sitter, pressure cooker.
برخی از اسم های حاوی فعل کمتر در زبان روزمره مورد استفاده قرار می گیرند؛ مانند: ne’er-do-well, a has-been, a might-have-been, newly-weds.
در مورد نگارش اسم های مرکب رویکرد تاریخی بدین ترتیب بوده که اسم مرکب در ابتدا بصورت دو کلمه مجزی نوشته می شده، سپس به مرور زمان با یک خط فاصله در بین اجزاء مورد استفاده قرار می گرفته و همزمان با کاربرد بیشتر خط فاصله حذف می شده و اسم مرکب بصورت اسم تک بخشی بکار می رفته است. زبان آموزان باید توجه داشته باشند که چنانچه در مورد نگارش یک اسم مرکب تردید داشته باشند، باید املای آن را در یک لغتنامه معتبر چک کنند. باید توجه داشت که بدلیل عدم وجود یک قانونو مدون در این زمینه ممکن است در لغتنامه های مختلف شاهد املای متفاوتی باشیم.
در زبان محاوره ای اغلب استرس بر روی جزء اول قرار می گیرد (ʻarmchair, ˊblackbird)؛ دیگر اسم های مرکب ممکن است استرس یکسان در هر جزء داشته باشند (cómmon sénse, wóman dóctor) .
دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: