انگلیسی خیلی ساده Washing her hair به همراه فایل شنیداری و تست (سطح ۴-درس 4)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده Watching a movie به همراه فایل شنیداری و تست (سطح ۴-درس 3)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده Watching a movie به همراه فایل شنیداری و تست (سطح ۴-درس 3)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده Sales associate به همراه فایل شنیداری و تست (سطح ۴-درس 2)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده “اولین روز کار” به همراه فایل شنیداری و تست (سطح 4_تمرین 1)

پس از شنیدن فایل شنیداری این بخش تمرین های زیر را انجام دهید. ادامه مطلب …