انگلیسی خیلی ساده ساده Road trip به همراه فایل شنیداری و تست (سطح ۳-درس ۵)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.

ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده I know how to snowboard به همراه فایل شنیداری و تست (سطح ۳-درس 5)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده the ugly sister به همراه فایل شنیداری و تست (سطح 3-درس 4)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

انگلیسی خیلی ساده :A trip to six flags به همراه فایل شنیداری، تست و ترجمه (سطح 3 درس 7)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.

ادامه مطلب …

ریدینگ و لیسنینگ خیلی ساده Meeting the guys به همراه تست/ترجمه و دیکته (سطح 3)

 

پس از شنیدن فایل شنیداری سعی کنید تمرین های زیر را حل کنید.

ادامه مطلب …