در این بخش به بررسی و تدریس صفات ملکی و کاربرد آنها در جملات انگلیسی پرداخته خواهد شد. ادامه مطلب …

در این بخش به توضیح ضمیرهای مفعولی در زبان انگلیسی و نحوه استفاده صحیح از آنها خواهیم پرداخت. ادامه مطلب …

در این درس به بررسی اصطلاحاتی خواهیم پرداخت که در ساختار آنها از have استفاده شده است. ادامه مطلب …

در این بخش به بررسی اصطلاح های مهمی که با استفاده از do  و make ساخته می شوند، پرداخته خواهد شد. ادامه مطلب …

در این بخش برخی از ترکیب های پرکاربرد فعل get با حروف اضافه و معانی و کاربرد آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ادامه مطلب …

در این بخش به بررسی ترکیب فعل go با برخی از حروف اضافه پرداخته خواهد شد که معانی مختلفی را بیان می کنند. ادامه مطلب …

در این بخش در مورد استفاده از مصدر با to  برای بیان منظور و مقصود بحث خواهد شد. ادامه مطلب …

در این بخش الگوهایی مانند I want you to و I told you too در مثال های مختلف مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ادامه مطلب …

بعد از برخی از افعال infinitive بکار می رود و بعد از برخی دیگر از gerund استفاده می شود. در این بخش به این تفاوت ها پرداخته خواهد شد. ادامه مطلب …

در این بخش افعالی که پس از آنها مصدر بدون to یا همان infinitive قرار می گیرد، مورد بررسی قرار خواهیم داد. ادامه مطلب …