لیسنینگ Barry Bonds به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین 54)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

لیسنینگ Jane Fonda به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین 53)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

لیسنینگ One country, Many taxes به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین 52)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

لیسنینگ Michael Jackson به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین 51)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

لیسنینگ learning how to drive به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین 50)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

لیسنینگ Mike Tyson به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین 49)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

لیسنینگ prom night به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین 48)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

لیسنینگ election day به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین 47)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

لیسنینگ an earthquake به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین 46)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …

لیسنینگ black Friday به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین 44)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید. ادامه مطلب …