لینک های مفید جهت یادگیری زبان انگلیسی

links

یکی از سؤالاتی که ممکن است ذهن زبان آموزان را در ابتدای فرآیند زبان آموزی به خود مشغول کند این است که “نقطه آغاز یادگیری کجاست؟” این پرسش پاسخ مشخص و واضحی ندارد. ولی جنبه هایی هستند که پرداختن به آنها می تواند ایده ای کلی در اختیار افراد قرار دهد. یکی از آنها مرور مباحث آموزشی ابتدایی  و انجام برخی از تست ها در زمینه های متعدد است.  در این بخش لینک هایی ارائه شده اند که می توانند در این مسیر راه گشا باشند.