دوره آموزشی گرامر پیشرفته (یکساله)

این دوره آموزشی گرامر سطح پیشرفته بر اساس کتاب معروف Advanced Grammar in Use طراحی شده است که یکی از کاربردی ترین کتاب های گرامر انگلیسی برای سطح پیشرفته است. این کتاب با بیش از ۲۰۰ ویدئوی آموزشی طراحی شده است که به تدریس و انجام تمرینات هر بخش بصورت ویدئویی می پردازد و توضیحات مربوط به هر تمرین و ترجمه متون در آن گنجانده شده اند تا زبان آموزان بهترین بهره را از این دوره ببرند. این دوره مناسب افرادی است که قصد دارند با بهره برداری از نکات پیشرفته زبان مهارت های نوشتاری خود را بهبود ببخشند.

Advanced Grammar in Use

۱٫ Present Continuous/Present Simple_1 
تمرین های این بخش 
۲. Present Continuous/Present Simple_2 
تمرین های این بخش 
۳٫ Past Simple and Present Perfect
تمرین های این بخش
۴٫ Past Continuous and past Simple
تمرین های این بخش
۵٫ Past Perfect and Past Simple
تمرین های این بخش
۶٫ Present Perfect and Present Perfect Continuous
تمرین های این بخش
۷٫ Past Perfect and past Perfect Continuous
تمرین های این بخش
۸٫ Present and Past Time; Review
تمرین های این بخش
۹٫ Be going to/Will
تمرین های be going to/Will
۱۰٫ Present Simple and Present Continuous for Future
تمرین های Present Simple and Present Continuous for Future
۱۱٫ (Future Perfect and Future Perfect (Continuous
تمرین های (Future Perfect and Future Perfect (Continuous
۱۲٫ Be to + infinitive/Be about to + infinitive
تمرین های Be to + infinitive/Be about to + infinitive
۱۳٫ Other ways of talking about the future
تمرین های Other ways of talking about the future
۱۴٫ آینده در گذشته
تمرین های آینده در گذشته
۱۵٫ Can/Could/Be able to/Be allowed to
تمرین های Can/Could/Be able to/Be allowed to
۱۶٫ Will/Would/Used to
تمرین های Will/Would/Used to
۶۳٫ Do so; such 
تمرین های این بخش 
دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: