۱۰۰۰ جفت همایند_درس ۵

در درس چهارم از مجموعه دروس ۱۰۰۰ جفت همایند در مورد جفت هایی صحبت می کنیم که در مورد حسیات کاربرد دارند. در ادامه می توانید فایل پی دی اف د فایل صوتی تدریس استاد را که به بررسی این موضوع می پردازند دانلود کرده، پس از مطالعه تمرین های آن را حل کنید. جفت هایی که در این جلسه تدریس خواهند شد به قرار زیر هستند:

roller coaster of emotions

ridiculously excited

blissfully happy

worried sick

increasingly anxious

seething with anger

visibly disappointed

show her feelings

bottle up one’s emotions

terribly sorry

lose one’s temper

deeply depressed

emotional wreck

pleasantly surprised

immensely grateful

overwhelmed with emotion

دانلود فایل پی دی اف درس ۵ و تمرین های این بخش

دانلود فایل صوتی توضیحات درس ۵

دسته بندی: 1000 collocations
امتیاز کاربران: