۱۰۰۰ جفت همایند_درس ۴

در درس چهارم از مجموعه دروس ۱۰۰۰ جفت همایند در مورد جفت هایی صحبت می کنیم که در مورد بیان شخصیت و ویژگی های رفتاری اشخاص کاربرد دارند. در ادامه می توانید فایل پی دی اف د فایل صوتی تدریس استاد را که به بررسی این موضوع می پردازند دانلود کرده، پس از مطالعه تمرین های آن را حل کنید. جفت هایی که در این جلسه تدریس خواهند شد به قرار زیر هستند:

Painfully shy

have a vivid imagination

outgoing personality

Sense of humor

Brutally honest

Hurt sb’s feelings

Fiercely loyal

Showed her true color

Bear grudge against sb

Low self-esteem

A mean streak

Come out of one’s shell

Have a thicker skin

Speak one’s minds

Have a tendency

Have a superiority complex

Swallow one’s pride

Put others first

دانلود فایل پی دی اف متن درس و تمرین ها

دانلود فایل صوتی تدریس و توضیحات مکمل

دسته بندی: 1000 collocations
امتیاز کاربران: