محل قرارگیری اسم ها در جمله

محل قرارگیری اسم در جمله تابع نقش آن در جمله است. جای خالی موجود در جمله های زیر نشانگر محل قرارگیری اسم در جمله به فراخور نقش آن است.

جایگاه اصلی نهاد/فاعل در ابتدای جمله پیش از فعل است ولی گاهی اوقات فاعل را پس از فعل نیز قرار می دهیم، مانند:
۱٫ در اکثر جملات سؤالی. ?Does your wife like candy
۲٫ پس از برخی عبارت های قیدی خاص
الف – که مشخص کننده محلی باشد. .On the hill stood the tree
ب – که منفی ساز باشند یا نیمه منفی ساز. .Never (seldom) have our people seen such a thing
(ج) که پس از so, such, only بیاید. .I like candy, and so does my wife
۳٫ پس از there. مانند: .There is a lamp on the table

گاهی اوقات به منظور تأکید بیشتر مفعول جمله قبل از فاعل قرار می گیرد: That kind of man I admire above all others .

دسته بندی: اسم ها
امتیاز کاربران: