متن ساده A Trip to Six Flags به همراه فایل شنیداری و تست (سطح ۳-درس ۶)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.

دانلود فایل شنیداری این بخش

انجام تمرین جمله سازی این بخش ۱

انجام تمرین جمله سازی این بخش ۲

انجام تمرین جمله سازی این بخش ۳

انجام تمرین جمله سازی این بخش ۴

انجام تمرین جمله سازی این بخش ۵

 

لغات جدید این بخش (برای شنیدن تلفظ این کلمات به همراه معنی آن روی کلمات کلیک کنید)

convince   متقاعد کردن

flag   پرچم

huge  عظیم

idea    نظر، ایده

loop   چرخه

move    حرکت کردن، نقل مکان کردن

return   بازگشتن

ride   سوار شدن، سواری گرفتن

roller coaster   ترن هوایی

scream   فریاد زدن

visit   ملاقات کردن

متن لیسنینگ بالا

George’s best friend was visiting him.

بهترین دوست جورج به دیدار او آمده بود

Joseph lived in Arizona.

جوزف در آریزونا زندگی می کند

George moved to Los Angeles two years ago.

جورج دو سال پیش به لس آنجلس نقل مکان کرد

He hadn’t seen Joseph since then.

او از آن زمان جوزف را ندیده بود

George wanted his friend to have fun.

جورج می خواست به دوستش خوش بگذرد

He wanted to convince him to move to Los Angeles with him.

او می خواست جورج را متقاعد کند که به لس آنجلس نقل مکان کند

George had a great idea.

جورج ایده خیلی خوبی داشت

He would take his friend to Six Flags.

او می خواست دوستش را به سیکس فلگز ببرد

They didn’t have big roller coasters in Arizona.

در آریزونا آنها ترن هوایی بزرگی داشتند

George and Joseph got on a ride called Tatsu.

جورج و جوزف سوار چیزی شدند که تاتسو نام داشت

It was huge and had more than five loops.

این ترن هوایی عظیم بود و ۵ پیچ داشت

Joseph screamed more than any other persons.

جوزف بیشتر از بقیه مردم فریاد زد

“Isn’t this great?” asked George.

جورج پرسی: عالی نیست؟

“If you move here, we’ll be coming here all the time!”

اگر به اینجا نقل مکان کنی همیشه میاییم اینجا

Joseph never returned to Los Angeles again.

جوزف دیگر به لس آنجلس باز نگشت

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: