تغییر واقعیت ها در زندگی

quotes 1تمامی چیزهایی که در زندگی واقعاً پذیرفته ایم دچار تغییر می شوند.

کاترین منزفیلد

امتیاز کاربران: