آموزش و حل تمرین های درس ۱-۶۱ کتاب Essential Grammar in Use

کتابی که در این بخش به تدریس آن پرداخته می شود یکی از بهترین کتاب های گرامر برای زبان آموزان سطح مبتدی است. این کتاب با معرفی فصل به فصل کاربردی ترین نکات گرامری مبتدی به بهترین شکل زیان آموزان را در معرض جمله های زبان انگلیسی قرار می دهد. مثال های زیاد و متنوعی که با تدریس و ترجمه همراه هستند سریع ترین و بهترین راه فراگیری اصول پایه گرامر انگلیسی است.

تدریس درس ۱
تمرین های درس ۱
تدریس درس ۲
تمرین های درس ۲
تدریس درس ۳
تمرین های درس ۳
تدریس درس ۴
تمرین های درس ۴
تدریس درس ۵
تمرین های درس ۵
تدریس درس ۶
تمرین های درس ۶
تدریس درس ۷
تمرین های درس ۷
تدریس درس ۸
تمرین های درس ۸
تدریس درس ۹
تمرین های درس ۹
تدریس درس ۱۰
تمرین های درس ۱۰
تدریس درس ۱۱
تمرین های درس ۱۱
تدریس درس ۱۲
تمرین های درس ۱۲
تدریس درس ۱۳
تمرین های درس ۱۳
تدریس درس ۱۴
تمرین های درس ۱۴
تدریس درس ۱۵
تمرین های درس ۱۵
تدریس درس ۱۶
تمرین های درس ۱۶
تدریس درس ۱۷
تمرین های درس ۱۷
تدریس درس ۱۸
تمرین های درس ۱۸
تدریس درس ۱۹
تمرین های درس ۱۹
تدریس درس ۲۰
تمرین های درس ۲۰
تدریس درس ۲۱
تمرین های درس ۲۱
تدریس درس ۲۲
تمرین های درس ۲۲
تدریس درس ۲۳
تمرین های درس ۲۳
تدریس درس ۲۴
تمرین های درس ۲۴
تدریس درس ۲۵
تمرین های درس ۲۵
تدریس درس ۲۶
تمرین های درس ۲۶
تدریس درس ۲۷
تمرین های درس ۲۷
تدریس درس ۲۸
تمرین های درس ۲۸
تدریس درس ۲۹
تمرین های درس ۲۹
تدریس درس ۳۰
تمرین های درس ۳۰
تدریس درس ۳۱
تمرین های درس ۳۱
تدریس درس ۳۲
تمرین های درس ۳۲
تدریس درس ۳۳
تمرین های درس ۳۳
تدریس درس ۳۴
تمرین های درس ۳۴
تدریس درس ۳۵
تمرین های درس ۳۵
تدریس درس ۳۶
تمرین های درس ۳۶
تدریس درس ۳۷
تمرین های درس ۳۷
تدریس درس ۳۸
تمرین های درس ۳۸
تدریس درس ۳۹
تمرین های درس ۳۹
تدریس درس ۴۰
تمرین های درس ۴۰
تدریس درس ۴۱
تمرین های درس ۴۱
تدریس درس ۴۲
تمرین های درس ۴۲
تدریس درس ۴۳
تمرین های درس ۴۳
تدریس درس ۴۴
تمرین های درس ۴۴
تدریس درس ۴۵
تمرین های درس ۴۵
تدریس درس ۴۶
تمرین های درس ۴۶
تدریس درس ۴۷
تمرین های درس ۴۷
تدریس درس ۴۸
تمرین های درس ۴۸
تدریس درس ۴۹
تمرین های درس ۴۹
تدریس درس ۵۰
تمرین های درس ۵۰
تدریس درس ۵۱
تمرین های درس ۵۱
تدریس درس ۵۲
تمرین های درس ۵۲
تدریس درس ۵۳
تمرین های درس ۵۳
تدریس درس ۵۴
تمرین های درس ۵۴
تدریس درس ۵۵
تمرین های درس ۵۵
تدریس درس ۵۶
تمرین های درس ۵۶
تدریس درس ۵۷
تمرین های درس ۵۷
تدریس درس ۵۸
تمرین های درس ۵۸
تدریس درس ۵۹
تمرین های درس ۵۹
تدریس درس ۶۰
تمرین های درس ۶۰
تدریس درس ۶۱
تمرین های درس ۶۱
دسته بندی: Grammar in Use
امتیاز کاربران: