آموزش انگلیسی با فیلم جنگ ستارگان-آخرین جدای (قسمت ۵)

در این سری از آموزش ها قصد داریم با استفاده از فیلم جنگ ستارگان: آخرین جدای نکات آموزشی موجود در فیلم را یاد بگیریم. ۱٫ کلیک ویدئویی این بخش را بدون زیرنویس ببینید. ۲٫ متن انگلیسی را به همراه ترجمه و لغات آن مطالعه کنید. ۳٫ سعی کنید تست کلوز آخر آموزش را انجام دهید.

Something inside me has always been there.
یه چیزی درون من همیشه اونجا بوده.
But now it’s awake.
ولی الان بیدار شده.
And I’m afraid.
و من می ترسم.
I don’t know what it is
نمی دونم چیه.
or what to do with it.
یا اینکه باهاش چکار کنم.
And I need help.
و به کمک نیاز دارم.
You need a teacher.
تو به یک استاد نیاز داری.
I can’t teach you.
من نمی تونم آموزشت بدم
Why not?
چرا؟
I’ve seen your daily routine. You’re not busy.
من کارهای روزمره شما رو دیدم. سرتون شلوغ نیست.
I will never train another generation of Jedi.
من دیگه نسل دیگه ای از جدای ها رو تربیت نخواهم کرد.
I came to this island to die.
من به این جزیره اومدم که بمیرم.
It’s time for the Jedi to end.
وقت اون رسیده که جدای به پایان خودش برسه.
Why?
چرا؟
Leia sent me here with hope.
لایلا منو با امید به اینجا فرستاد
If she was wrong, she deserves to know why.
اگه اشتباه کرده، حق داره دلیلش رو بدونه.
We all do.
هممون حق داریم.
– You’re demoted.
– تنزل درجه گرفتی.
– What? Wait!
– چی؟ صبر کن!
– We took down a dreadnought.
– ما یه سفینه مادر جنگی رو ساقط کردیم.
At what cost?
– به چه بهایی؟
You start an attack, you follow it through.
اگه یه حمله ای شروع می شه باید ادامه پیدا کنه.
Poe, get your head out of your cockpit.
پو، سرتو از کابینت بیار بیرون.
There are things that you cannot solve
چیزهایی هستند که تو نمی تونی حلشون کنی.
by jumping in an X-wing and blowing something up!
نمی شه همیشه بپری تو سفینه ایکس وینگ خودت و یه چیزی رو منفجر کنی.
I need you to learn that.
می خوام اینو یاد بگیری.
There were heroes on that mission.
یه سری قهرمان تو اون مأموریت بودند.
Dead heroes.
قهرمان های مرده
No leaders.
رهبر نبودند
We’re really nowhere.
تو ناکجاآباد واقعی هستیم
How’s Rey gonna find us now?
حالا ری چطوری می خواد ما رو پیدا کنه؟
A cloaked binary beacon.
یه بیکن باینری استتار شده
To light her way home.
برای نشون دادن راه خونه به اون
All right, so until she gets back, what’s the plan?
بسیار خوب. تا برگرشتنش برنامه چیه؟
We need to find a new base.
ما باید یه پایگاه جدید پیدا کنیم.
One with enough power
پایگاهی با نیروی کافی.
to get a distress signal to our allies scattered in the Outer Rim.
تا سیگنال های اضطراری دریافت کمک برای متحدین خودمون که در کرانه های بیرونی پخش هستند، ارسال کنیم.
Proximity alert!
هشدار نزدیک شدن!
They found us.
ما رو پیدا کردند.
That’s impossible.
غیرممکنه.
POE: That’s Snoke’s ship.
اون سفینه اسنوکه.
You gotta be kidding me.
شوخی می کنی.
– Can we jump to lightspeed?
– می تونیم با سرعت نور پرتاب بشیم؟
– CONNIX: We have enough fuel resources for just one jump.
– کانیکس: سوخت کافی فقط برای یک پرتاب دیگه باقی مونده.
Well, then, do it. We gotta get out of here.
پس انجامش بدید. باید از اینجا خارج بشیم.
Wait.
صبر کنید.
They’ve tracked us through lightspeed.
اونها از طریق سرعت نور رد ما رو گرفتند.
That’s impossible.
غیرممکنه.
Yes.
آره
And they’ve done it.
این کارو کردند.
So if we jump through lightspeed, they’ll just find us again and we’ll be out of fuel.
پس اگه با سرعت نور پرش دیگه ای انجام بدیم، دوباره پیدامون می کنند و سوخت کافی نخواهیم داشت.
They’ve got us.
اونها ما رو گیر انداختند.
Not yet, they don’t.
هنوز نه. گیرمون ننداختند.
Permission to jump in an X-wing and blow something up?
اجازه می دید بپرم تو یکی از سفینه های ایکس وینگ و چیزی رو منفجر کنم؟
Permission granted.
اجازه صادر شد.
Admiral, swing us around!
ادمیرال: سفینه رو برگردونید.
ACKBAR: Full astern. Rotate shields!
کامل به سمت عقب
RESISTANCE MONITOR: To your stations! Move, move, move!
مسئول مقاومت: همه به محل استقرار خودشون. حرکت کنید، حرکت کنید!
Follow my lead.
دنبال من بیایید.
MALE ANNOUNCER: Green Squadron to launch position.
مرد اعلان دهنده: اسکادران سبز به محل پرتاب.
Clear all launch traffic.
مسیر پرتاب (جنگنده ها) رو خلوت کنید.
Don’t wait for me! Jump in and fire her up!
منتظر من نمون. برو و روشنش کن!
FEMALE ANNOUNCER: Technicians, lock down supplies for launch conditions.
زن اعلان کننده: تکنیسین ها، بر روی ملزومات لازم برای شرایط پرتاب قفل کنید.
Move! Move! (SHRIEKS)
حرکت کنید! حرکت کنید!
Poe, are you all right?
پو حالت خوبه؟
We need to get out of range of those Star Destroyers.
ما باید از تیررس اون نابودگر ستاره ها دور بشیم.
ACKBAR: We need to what?
باید چیکار کنیم؟
Full engines ahead.
با تمام قدرت به پیش.
Get out of range of the Star Destroyers and the fighters will fall back.
از تیررس نابودگر ستاره ها خارج بشی جنگنده ها جا می مونند.
ACKBAR: All craft, full engines!
همه سفینک ها با تمام قدرت!
Concentrate rear shields.
رو سپرهای پشتی متمرکز بشید!
انجام تست کلوز این بخش
Awake = Not sleeping   هوشیار، بیدار
rou‧tine /ruːˈtiːn/ ●●○ W3 noun    روش معمول، روتین
[countable, uncountable] the usual order in which you do things, or the things you regularly doJohn’s departure had upset their daily routine.
Try to get into a routine (=develop a fixed order of doing things).
gen‧e‧ra‧tion /ˌdʒenəˈreɪʃən/ ●●● S3 W2 AWL noun  [countable] all people of about the same age   نسل
Like most of my generation, I had never known a war.
In my generation the divorce rate is very high.
de‧serve /dɪˈzɜːv $ -ɜːrv/ ●●● S3 W3 verb [transitive]  to have earned something by good or bad actions or behaviour   لیاقت چیزی را داشتن، شایسته چیزی بودن
What have I done to deserve this?
de‧mote /dɪˈməʊt $ -ˈmoʊt/ verb [transitive]  to make someone’s rank or position lower or less important OPP promote
be demoted to something
The sergeant was demoted to private.
mis‧sion /ˈmɪʃən/ ●●○ W2 noun [countable]   مأموریت
AIR FORCE/ARMY ETC an important job that involves travelling somewhere, done by a member of the air force, army etc, or by a spacecraft
He was sent on over 200 missions before being killed in action.
cloak =  literary to cover something, for example with darkness or snow   استتار کردن
be cloaked in something
 hills cloaked in mist
light sb’s way = to provide light for someone while they are going somewhere We had only a few torches between us to light the way.   راه را به کسی نشان دادن
distress =  a situation when a ship, aircraft etc is in danger and needs help 
We picked up a distress signal ۶ km away.
in distress The ship is in distress.
al‧ly /ˈælaɪ $ ˈælaɪ, əˈlaɪ/ ●○○ noun (plural allies) [countable]   متحد
a country that agrees to help or support another country in a war
a meeting of the European allies
scat‧ter /ˈskætə $ -ər/ ●●○ verb [intransitive, transitive]     پراکنده شدن
if someone scatters a lot of things, or if they scatter, they are thrown or dropped over a wide area in an irregular way
scatter (something) over/around/across etc something
Scatter the onions over the fish.
The flowers fell and scattered on the ground.
prox‧im‧i‧ty /prɒkˈsɪməti $ prɑːk-/ ●○○ noun [uncountable]   نزدیک شدن
formal nearness in distance or time
proximity to
We chose the house for its proximity to the school.
proximity of
the proximity of the Bahamas to the States
fu‧el /ˈfjuːəl/ ●●● S3 W2 noun   سوخت
[countable, uncountable] a substance such as coal, gas, or oil that can be burned to produce heat or energy
Coal is one of the cheapest fuels.
track ●○○ verb   ردیابی کردن
SEARCH [transitive] to search for a person or animal by following the marks they leave behind them on the ground, their smell etc
Police have been tracking the four criminals all over Central America.
track somebody to something
The dogs tracked the wolf to its lair.
grant /ɡrɑːnt $ ɡrænt/ ●●○ W3 AWL verb [transitive]   صدور اجازه/مجوز-اچازه دادن
formal to give someone something or allow them to have something that they have asked for
Britain could grant Spain’s request.
I would love to be able to grant her wish.
Swing = MOVE IN A CURVE [intransitive, transitive always + adverb/preposition] to move quickly in a smooth curve in one direction, or to make something do this
A black car swung into the drive.
Kate swung her legs out of bed.
a‧stern /əˈstɜːn $ -ɜːrn/ adverb    عقب، پشت
in or at the back of a ship
Supplies = [plural] food, clothes, and things necessary for daily life or for a particular purpose, especially for a group of people over a period of time   ملزومات
Supplies were brought in by air.
vital/essential/emergency supplies
trucks loaded with emergency supplies 
Range = DISTANCE  [countable, uncountable] the distance over which a particular weapon can hit things     برد، تیررس
range of
missiles with a range of 3000 km
within range (of something)
We waited until the enemy was within range.
out of/beyond range (of something)
I ducked down to get out of range of the gunshots.
at close/short/point-blank range (=from very close)
Both men had been shot at point-blank range.
con‧cen‧trate /ˈkɒnsəntreɪt $ ˈkɑːn-/ ●●● S2 W2 AWL verb    تمرکز کردن، متمرکز بودن
[intransitive] to think very carefully about something that you are doing → concentration
Now please concentrate.
Adrian was finding it difficult to concentrate.
Rear =  /rɪə $ rɪr/ ●●○ adjective [only before noun]    عقبی
at or near the back of something, especially a vehicle OPP front
the rear door of the car
Knock at the rear entrance.
Shield = something that protects a person or thing from harm or damage   سپر
shield against
The immune system is our body’s shield against infection.
دسته بندی: کلیپ های سینمایی
امتیاز کاربران: