آموزش انگلیسی با فیلم جنگ ستارگان-آخرین جدای (قسمت ۵)

در این سری از آموزش ها قصد داریم با استفاده از فیلم جنگ ستارگان: آخرین جدای نکات آموزشی موجود در فیلم را یاد بگیریم. ۱٫ کلیک ویدئویی این بخش را بدون زیرنویس ببینید. ۲٫ متن انگلیسی را به همراه ترجمه و لغات آن مطالعه کنید. ۳٫ سعی کنید تست کلوز آخر آموزش را انجام دهید.

 

The First Order will control all the major systems within weeks.
“فرقه اول” ظرف چند هفته کنترل منظومه های اصلی رو بدست می گیره
We need your help.
ما به کمک تو نیاز داریم.
We need the Jedi Order back.
ما با بازگشت فرقه جدای نیاز داریم
We need Luke Skywalker.
ما به لوک اسکای واکر نیاز داریم
You don’t need Luke Skywalker.
شما به لوک اسکای واکر نیاز ندارید.
Did you hear a word I just said?
یک کلمه از چیزهایی که گفتم شنیدی؟
LUKE: You think what?
لوک: چی فکر می کنی؟
I’m gonna walk out with a laser sword and face down the whole First Order?
که من با یه شمشیر لیزری برم بیرون و با کل فرقه اول روبرو بشم.
What did you think was going to happen here?
فکر می کردی قراره اینجا چه اتفاقی بیفته؟
You think that I came
فکر می کنی اومدنم اینجا
to the most unfindable place in the galaxy for no reason at all?
به جایی در کهکشان که کمترین احتمال پیدا شدنم باشه بی دلیل بوده؟
Go away.
از اینجا برو.
I’m not leaving without you!
من بدون شما اینجا رو ترک نمی کنم.
Careful!
مواظب باش
LUKE: You’re wasting your time.
تو داری وقتت رو تلف می کنی
LUKE: Who are you?
تو کی هستی؟
I know this place.
من این محل رو می شناسم
LUKE: Built a thousand generations ago
لوک: هزاران نسل پیش ساخته شده
to keep these.
تا اینها رو حفظ کنه.
The original Jedi texts.
متون اصلی جدای
Just like me, they’re the last of the Jedi religion.
مثل من اینها هم آخرین بازمانده های مذهب جدای هستند
You’ve seen this place.
تو این محل رو دیدی.
You’ve seen this island.
تو این جزیره رو دیدی.
(WHISPERING) Only in dreams.
(زمزمه کنان) فقط توی رؤیات
Who are you?
تو کی هستی؟
The Resistance sent me.
مقاومت منو فرستاده
They sent you?
اونها تو رو فرستادند؟
What’s special about you?
در تو چه ویژگی ای هست؟
– LUKE: Where are you from?
اهل کجا هستی؟
– Nowhere.
هیچ جا
– No one’s from nowhere.
هیچکس اهل هیچ جا نیست.
– Jakku.
جاکو
All right, that is pretty much nowhere.
باشه. تقریباً همون هیچ جاست
Why are you here, Rey, from nowhere?
چرا اومدی اینجا ری؟
The Resistance sent me.
مقاومت منو فرستاده
We need your help.
ما به کمکت نیاز داریم.
The First Order’s become unstoppable.
فرقه اول غیر قابل مهار شده
Why are you here?
تو چرا اینجایی؟
تست کلوز این بخش
Major =  [usually before noun] very large or important, when compared to other things or people of a similar kind OPP minor  اصلی، مهم
Order =  RELIGIOUS GROUP [countable] a society of monks or nuns  (=people who live a holy life according to religious rules)   فرقه، گروه
Face DIFFICULT SITUATION if you face or are faced with a difficult situation, or if a difficult situation faces you, it is going to affect you and you must deal with it    روبرو شدن
Whole =  [only before noun] all of something SYN entire   کل، تمام
Galaxy = [countable] one of the large groups of stars that make up the universe   کهکشان
Waste= NOT USE SENSIBLY to use more money, time, energy etc than is useful or sensible   هدر دادن
Generation = [countable] all people of about the same age   نسل
Text = [countable] a book or other piece of writing that is connected with learning or intended for study   متن، کتاب
Religion = [uncountable] a belief in one or more gods   مذهب
Island = a piece of land completely surrounded by water    جزیره
Dream = WHILE SLEEPING a series of thoughts, images, and feelings that you experience when you are asleep   خواب، رؤیا
دسته بندی: کلیپ های سینمایی
امتیاز کاربران: