آموزش انگلیسی با فیلم جنگ ستارگان-آخرین جدای (قسمت ۲)

در این سری از آموزش ها قصد داریم با استفاده از فیلم جنگ ستارگان: آخرین جدای نکات آموزشی موجود در فیلم را یاد بگیریم. ۱٫ کلیک ویدئویی این بخش را بدون زیرنویس ببینید. ۲٫ متن انگلیسی را به همراه ترجمه و لغات آن (برای معنی لغات جدید بر روی آنها کلیک کنید) مطالعه کنید. ۳٫ سعی کنید تست کلوز آخر آموزش را انجام دهید.

 

All right, taking out the cannons now.
باشه، می رم سراغ توپ ها
Tallie, start your approach.
تلی حرکت به جلو رو شروع کن.
Copy that.
دریافت شد.
Captain Canady, why aren’t you blasting that puny ship?
کاپیتان کندی، چرا اون سفینه کوچک رو منفجر نمی کنید؟
That puny ship is too small and at too close range.
اون سفینه کوچک خیلی کوچکه و خیلی نزدیک.
We need to scramble  our fighters
باید جنگنده هامونو پخش می کردیم.
five bloody minutes ago.
پنج دقیقه کوفتی قبل
He’ll never penetrate our armor.
هرگز نمی تونه به زره ما نفوذ کنه.
He’s not trying to penetrate our armor.
قصد نفوذ به زره دفاعی ما رو نداره
He’s clearing out our surface cannons.
فقط داره توپ های سطح رو می زنه
One cannon left.
یه توپ مونده
And here comes the parade.
رژه هم که شروع شد.
Yeah! Yeah, I see him!
آره، آره. می بینمش.
– No, no, no. Damn it!
نه. نه نه. لعنتی!
BB-8, my weapons systems are down.
بی بی ۸ سیستم تسلیحاتیم از کار افتاده.
We gotta take out that last cannon or our bombers are toast.
باید اون توپ ها رو از بین ببریم و گرنه بمب افکن ها کباب می شن.
Work your magic, buddy.
می تونی تردستی کنی رفیق.
Are the auto-cannons primed?
توپ های اتوماتیک آماده اند؟
Primed and ready, sir.
حاضر و آماده، قربان.
What are we waiting for?
منتظر پی هستیم؟
Fire on the base!
به سمت پایگاه شلیک کنید!
Punch it!
اطلاعات رو وارد کن!
The last transport is in the air. The evacuation  is complete.
آخرین سفینه انتقال پرواز کرد. تخلیه کامله.
You did it, Poe.
موفق شدی پو.
Now get your squad back here so we can get out of this place.
الان تیمت رو برگردون اینجا تا بتونیم از اینجا خارج بشیم.
No, General…
نه ژنرال
POE: We can do this. We have the chance to take out a dreadnought.
نه ژنرال. ما شانس اینو داریم که سفینه مادر مهاجم رو نابود کنیم.
POE: These things are fleet killers.
اینها قاتل اسکادران های ما هستند.
We can’t let it get away.
نمی تونیم بذاریم از دستمون فرار کنه.
Disengage now…
همین الان مأموریت رو تمام کن…
LEIA: Commander. That is an or…
فرمانده. این یه دست…
Wipe that nervous expression off your face, Threepio.
اون حالت عصبی رو از چهره ات پاک کن تریپیو.
Oh. Well, I will certainly try, General.
باشه. حتماً سعی می کنم فرمانده
Nervous?
عصبی هستی؟
Let’s go, BB-8.
بزن بریم بی بی ۸
It’s now or never!
الان یا هرگز
All clear! Bring the bombs.
همه چیز پاکسازی شد
Captain, Resistance bombers approaching.
کاپیتان، بمب افکن های مقاومت دارند نزدیک می شن
Of course they are.
البته که دارند نزدیک می شن.
Bombers, keep that tight formation.
بمب افکن ها آرایش متراکم بگیرید
Fighters, protect the bombers.
جنگنده ها از بمب افکن ها پشتیبانی کنید.
It’s not every day we get a shot at a dreadnought, so let’s make this count.
هر روز که موقعیت حمله به سفینه های مادر جنگی رو نداریم. پس یه کاری کنیم ارزش داشته باشه.
Copy that, Blue Leader.
دریافت شد، رهبر آبی.
BOMBER 1: You get us there, we’ll give it to them.
ما رو برسونید اونجا. ما ضریه رو وارد می کنیم.
– PILOT 1: Copy. We’re on it.
دریافت شد. اقدام می شه.
– Fighters incoming.
جنگنده ها دارند نزدیک می شن.
Gunners, look alive.
توپچی ها، حواستون باشه.
PILOT 2: Snubfighters at two-ten!
جنگنده های تک سرنشین در موقعیت ساعت ۲ و ۱۰
– PILOT 3: They’re coming in!
دارند نزدیک می شن.
– PILOT 2: Form up!
آرایش (جنگی) بگیرید.
They’re everywhere! (YELLS)
اونها همه جا هستند.
– PILOT 4: Here they come.
دارند میان
– PILOT 5: Incoming fighters. Form up.
جنگنده ها دارند نزدیک می شن. آرایش بگیرید.
PILOT 6: Vector in at attack speed.
تعیین مسیر پرتاب در سرعت تهاجمی
– PILOT 5: Pull up!
برو بالا
– PILOT 7: Flank right.
سمت راست
PILOT 8: Mayday! Mayday! Mayday! We’re going down!
می دی! می دی! ما داریم سقوط می کنیم!
Recharge the auto-cannons.
توپ های اتوماتیک رو دوباره شارژ کنید.
Target their cruiser.
اون کروزر رو هدف بگیر.
I see it. Tallie, they’ve targeted the fleet
دارم می بینمش تلی. اونها اسکادران رو هدف گرفتند.
and begun the priming sequence.
و پروسه آماده سازی رو شروع کردند
Copy that.
دریافت شد.
We’re almost there.
تقریباً رسیدیم.
Bombardiers, begin your drop sequence.
بمب افکن ها مرحله پرتاب بمب ها رو شروع کنید.
BOMBARDIER: I’ve got a visual on the target.
هدف رؤیت شد.
We’re approaching the sweet spot.
دارم به نقطه جالبش می رسیم.
– BOMBARDIER: Bombs are armed.
بمب ها مسلح شدند
– Auto-cannons aimed.
هدفگیری توپ های اتوماتیک انجام شد.
– Forty seconds to full charge.
چهل ثانیه تا شارژ کامل
Destroy that last bomber!
آخرین بمب افکن رو نابود کنید!
Paige, come in. We’re over the target.
پیج، انجامش بده. رسیدیم بالای هدف
POE: Why aren’t your bay doors open?
چرا دریچه هات باز نیستند؟
You’re the only bomber left. It’s all down to you!
تو تنها بمب افکنی. همه چی به تو بستگی داره.
– Nix!
– POE: Paige!
Drop the payload now!

بمب ها رو همین الان رها کن!

تست کلوز این بخش

دسته بندی: کلیپ های سینمایی
امتیاز کاربران: